جواب آواز: بر اساس ردیف استاد محمود کریمی برای تار و سه تار

1,500,000 ريال