آکورهای گیتار : سهولت در حمل و استفاده یک آکور در یک صفحه

250,000 ريال