ردیف میرزا عبدالله برای سنتور: محمدرضا رستمیان

600,000 ريال