تک پرده ایها (جشن عروسی خرده بورژواها - گدا یا سگ مرده - جنگیر - نور در ظلمت - صید ماهی - دانزن - آهن چند است - هفت گناه بزرگ خرده بورژواها) (آلمان)

500,000 ريال