دستگاه راست پنج گاه از ردیف علی اکبر خان شهنازی برای سنتور

120,000 ريال