نغمه های شکرین: واسونک های شیرازی و ترانه های مناطق فارس

400,000 ريال