وانمایی در سینما و ادبیات داستانی : مقایسه داستان پردازی های کلامی و دیداری

180,000 ريال