تاریخ سینمای ایران (جلد دوم) (1358 - 1369)

1,650,000 ريال