• شما اینجا هستید
  • تئوری استانیسلاوسکی در پرورش هنر پیشه (آخرین نوار کراپ-چهره یک باکره مقدس-مثل باران با من حرف بزن-پالتو-پرده برداری-عروسی خرده بورژواها-زیبای بی اعتنا-وهم-کوران-پیچک ) (روسیه)

تئوری استانیسلاوسکی در پرورش هنر پیشه (آخرین نوار کراپ-چهره یک باکره مقدس-مثل باران با من حرف بزن-پالتو-پرده برداری-عروسی خرده بورژواها-زیبای بی اعتنا-وهم-کوران-پیچک ) (روسیه)

750,000 ريال