دستگاه راست و پنج‌گاه از ردیف عالی علی اکبرخان شهنازی

400,000 ريال