دستگاه راست و پنج‌گاه از ردیف عالی علی اکبرخان شهنازی

700,000 ريال