تئاتر قانون گذاری بهره گیری از نمایش در کار سیاسی (نوروز هنر)

800,000 ريال