تئاتر قانون گذاری بهره گیری از نمایش در کار سیاسی (نوروز هنر)

600,000 ريال