تئاتر قانون گذاری بهره گیری از نمایش در کار سیاسی (نوروز هنر)

320,000 ريال