ردیف نوازی تار ( ردیف میرزا عبدالله به روایت نور علی برومند )

3,000,000 ريال