وقتی دنیا سبز بود حکایت یک سر آشپز (آمریکا)

200,000 ريال