ردیف استاد ابوالحسن صبا برای سنتور چپ کوک

400,000 ريال