ردیف استاد ابوالحسن صبا برای سنتور چپ کوک

900,000 ريال