ردیف استاد ابوالحسن صبا برای سنتور چپ کوک

1,800,000 ريال