آن هنگام که دایره نوازان زن بودند: سرگذشت معنوی ریتم

1,200,000 ريال