البته واضح و مبرهن است که رساله ای در مقاله نویسی

550,000 ريال