وقتی دختر کوچکی بودم و مادرم مرا نمی خواست

100,000 ريال