ردیف میرزا عبدالله برومند برای سنتور

800,000 ريال