فرخنده - اشک و آتش - اتوبان سکوت - ماه مهر از سال شصت

150,000 ريال