به یاد دوست: مجموعه قطعات برای سنتور

200,000 ريال