دفتر شور (ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه و قیچک سوپرانو)

400,000 ريال