فیلم سازی سه بعدی : سینمای دیجیتال استریوسکوپیک از فیلم نوشت تا پرده

245,000 ريال