ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی/دفتر دوم/دستگاه همایون. آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا

400,000 ريال