مونو / شورایی و گفت و گو با مردم (تجربه ی تئاتر ستم دیدگان در ایران)

350,000 ريال