نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار(از آغاز تاپایان عصر قاجار) و کمدی محمدچلبی

300,000 ريال