تنهایی (بیست قطعه موسیقی سنتی در دستگاه های مختلف ایرانی برای تار و سه تار)

250,000 ريال