فیلم و واقعیت : تحلیل فلسفی نظریه های واقع گرایی فیلم

400,000 ريال