از سیر تا غروب / سه تار نوازی معاصر (قطعاتی از مسعود شعاری)

650,000 ريال