گفت و گوهایی با عباس کیارستمی : همراه با گف و گوی صالح نجفی با عباس کیارستمی (بادیباچه ای از احمد کیارستمی)

650,000 ريال