گنجینه آثار نمایشی دوره قاجار : تمثیل عروس و داماد (به کوشش فرید مرادی و ثمین بزرگمند)

500,000 ريال