سنتور و تکنیک 5 ( تمرین هایی برای ریز . تریل . تکیه و زینت در سنتور )

700,000 ريال