بازی نامه حکایت مرده بی صاحب و دو نمایش دیگر (مجموعه نمایشنامه های اقتباسی از هزار و یکشب)

720,000 ريال