سینمای اقتباسی و ادبیات کلاسیک فارسی با تاکید بر تعامل انواع ادبی و گونه های سینمایی

600,000 ريال