راهنمای فیلم (1895 - 2000) : جلد دوم (1970 - 1989)

4,700,000 ريال