کارگردانی تئاتر پست مدرن آفرینش معنا در نمایش

2,200,000 ريال