تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم کوتاه و ویدئو

110,000 ريال