سنتورنوازی ( بر اساس اجرای ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی)

600,000 ريال