ترجمه گفتار فیلم در سینما و تلویزیون

180,000 ريال