نمایشنامه های نو (دفتر سوم) : چیز / سکوتی نسبتا طولانی / سه روایت سه سوگ / عروسک خانه / فصل کشتار اسب سفید

200,000 ريال