از بخارا تا بدخشان : موسیقی مردمی فارسی زبانان تاجیکستان و ازبکستان

800,000 ريال