تکنیک نوازندگی در گیتار 2 / قطعات ابتدایی تا متوسط

800,000 ريال