واکاوی شخصیت پردازی در سینمای دارن آرنوفسکی (فیلم های "مرثیه ای بر یک رویا" و "قوی سیاه")

700,000 ريال