اجرا در شرق و غرب (مجموعه مقالات تطبیقی در خصوص اجرای نمایش در شرق و غرب)

1,250,000 ريال